1. از بخش ورود به سامانه، ثبت نام کنید.
  2. پس از تکمیل اطلاعات و ثبت نام، یک پیام به ایمیل شما ارسال می‌شود. با اطلاعات آن به سامانه وارد شوید.
  3. از منوی صفحه، به بخش ارسال و پیگیری مقاله وارد شوید. 
  4. راهنمای نگارش مقاله رااینجا بخوانید.
  5. پس از ارسال مقاله، از منوی صفحه روی ثبت نام کلیک کرده و به بخشفرم شرکت در کنفرانس وارد شوید.
  6. در پایان رسید و پیامک برای تایید نهایی روند ثبت نام و ارسال مقاله برای شما ارسال می‌شود. 
  7. برای مهمانان خارجی، اطلاعات ویزا دراینجا درج شده‌است.