1-از بخش ورود به سامانه، ثبت نام کنید.

2- پس از تکمیل اطلاعات و ثبت نام، یک پیام به ایمیل شما ارسال می‌شود. با اطلاعات آن به سامانه وارد شوید.

3- از منوی صفحه، به بخش ارسال و پیگیری مقاله وارد شوید. 

4- راهنمای نگارش مقاله را اینجا بخوانید.

5- پس از ارسال مقاله، از منوی صفحه روی ثبت نام کلیک کرده و به بخش فرم شرکت در کنفرانس وارد شوید.

6- در پایان رسید و پیامک برای تایید نهایی روند ثبت نام و ارسال مقاله برای شما ارسال می‌شود. 

7- برای مهمانان خارجی، اطلاعات ویزا در اینجا درج شده‌است.

راهنمای استفاده کاربران همایش