آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-09-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-10-20
تاریخ شروع کنفرانس
1404-02-23
تاریخ پایان کنفرانس
1404-02-25