آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-11-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-12-15
تاریخ شروع ارسال مقاله
1402-04-18
تاریخ شروع کنفرانس
1403-02-18
تاریخ پایان کنفرانس
1403-02-20