آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-09-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-10-01
تاریخ شروع ارسال مقاله
1402-04-18
تاریخ شروع کنفرانس
1403-02-18
تاریخ پایان کنفرانس
1403-02-20