آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-11-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-12-15
تاریخ شروع ارسال مقاله
1401-04-10
تاریخ شروع کنفرانس
1402-02-19
تاریخ پایان کنفرانس
1402-02-21