***توجه***
احتراماً به اطلاع می رساند که در این همایش علاوه بر امکان ارائه مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی این امکان فراهم است تا محققان و صنعتگران با ارسال مشکلات و چالش­های موجود در بخش فعالیت صنعت خود و طرح سوالات مرتبط با موضوع به صورت مقالات کوتاه برای دبیرخانه انجمن و ارائه آن در زمان همایش، بتوانند از همفکری و پیشنهادات اساتید دانشگاهی و دیگر محققان صنعتی بهره­مند شوند. این موضوع امکان ارتباط موثرتر و نزدیکتر دانشگاه با صنعت را در اختیار قرار خواهد داد.

پس از ثبت نام در سامانه و ورود اطلاعاتی نظیر عنوان و مشخصات نویسندگان، لازم است نسخه کامل مقاله مطابق الگوهای زیر تهیه و در دو نسخه PDF و WORD ارسال گردد.

الگوی مقالات:

الگوی مقاله علمی-پژوهشی

الگوی مقاله چالش صنعتی 

- تعداد صفحات مقاله علمی پژوهشی الزاماً باید بین 4 تا 6 صفحه باشد. . در صورتی که مقاله از یک واحد دانشگاهی ارسال شود، حداقل یکی از نویسندگان مقاله الزاماً باید عضو هیئت علمی (یکی از دانشگاه های کشور) باشد. اگر عضو هیئت علمی نویسنده مسئول (ارسال کننده) مقاله نباشد ایمیل دانشگاهی ایشان جهت تایید باید در قسمت مشخصات سایر نویسندگان مقاله درج شود. . مقالاتی که در آنها هر یک از محدودیت های فوق از جمله تعداد صفحات و یا ضوابط مربوط به قالب و ساختار نگارش مقاله (که در لینک های فوق به طور مفصل اشاره شده است) رعایت نشود، برای داوری ارسال نخواهد شد.

- تعداد صفحات مقالات صنعتی حداکثر 4 صفحه باشد. مقالاتی که در آنها هر یک از محدودیت های فوق از جمله تعداد صفحات و یا ضوابط مربوط به قالب و ساختار نگارش مقاله (که در لینک های فوق مفصلاً اشاره شده است) رعایت نشود، برای داوری ارسال نخواهد شد.