کمیته برگزاری
دکتر عباس علی آبادی
رئیس
رییس انجمن مهندسان مکانیک ایران
پست الکترونیکی: aliabadi [at] mapnagroup.com
دکتر علیرضا خدایاری
دبیر
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: arkhodayari [at] yahoo.com
دکتر حسین مهبادی
دبیر علمی
دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: h_mahbadi [at] yahoo.com
دکتر فرزاد چراغپور سماواتی
دبیر اجرایی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: samavati [at] pardisiau.ac.ir
کمیته علمی
دکتر علی غفاری
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک،ارتعاشات و کنترل
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: ghaffari [at] kntu.ac.ir
دکتر محمد رضا اسلامی
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: eslami [at] aut.ac.ir
دکتر مجتبی صدیقی
دبیر تخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت
استاد دانشکده مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mojtaba [at] aut.ac.ir
دکتر محمد موسوی مشهدی
دبیر تخصصی در حوزه آموزش مهندسی مکانیک
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mmosavi [at] ut.ac.ir
دکتر سعید سهراب پور
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: saeed [at] sharif.ir
دکتر محمد حسین لیاقت
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: ghlia530 [at] modares.ac.ir
دکتر مجید صفاراول
دبیر تخصصی در مکانیک سیاالت
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mavval [at] aut.ac.ir
دکتر مسعود مسیح طهرانی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک خودرو
استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: masih [at] iust.ac.ir
دکتر امین رسام
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سیالات
استادیار،دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_rasam [at] sbu.ac.ir
دکتر زینب پورانصاری
دبیرتخصصی در حوزه انرژی
استادیار،دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: pouransari [at] iust.ac.ir
دکتر حسین بزم آرا
دبیرتخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: bazmara [at] pardisiau.ac.ir
دکتر علی نوری بروجردی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سیالات
استاد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: anouri [at] sharif.edu
دکتر محمود فرزانه گرد
دبیرتخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت
استاد، دانشکده مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: m.farzanehgord [at] um.ac.ir
دکتر مصطفی سفیدگر
دبیرتخصصی در حوزه بیو، میکرو و نانو مکانیک
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: sefidgar [at] pardisiau.ac.ir
دکتر مجید رضا آیت الهی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد،دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: m.ayat [at] iust.ac.ir
دکتر یاسر کیانی
دبیر تخصصی در حوزه بیومکانیک و میکرو و نانو
استادیار،دانشکده مکانیک،دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: y.kiani [at] eng.sku.ac.ir
دکتر محسن نظری
دبیرتخصصی در حوزه طراحی و قابلیت اطمینان
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیکی: nazari-me [at] yahoo.com
دکتر محمود یعقوبی
دبیرتخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت
استاد، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: yaghoubi [at] modares.ac.ir
دکتر ناتان جعفریان جم
دبیرتخصصی در حوزه ساخت و تولید
استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: jafarian [at] pardisiau.ac.ir
دکتر فرشاد ترابی
دبیرتخصصی در حوزه نیروگاههای حرارتی
دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: ftorabi [at] kntu.ac.ir
دکتر مهرداد جوادی
دبیرتخصصی در حوزه ساخت و تولید
دانشیار، گروه مکانیک دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
پست الکترونیکی: mjavadi [at] azad.ac.ir
دکتر مهرداد قطره نبی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: ghatrehnaby [at] pardisiau.ac.ir
دکتر امیر تقوی پور
دبیرتخصصی در حوزه طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی
استادیار،دانشکده مکانیک، دانشگاه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: taghavi [at] kntu.ac.ir
دکتر حامد مقتدری
دبیرتخصصی در حوزه انرژی و محیط زیست
استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: hmogtaderi [at] yahoo.com
دکتر مجید عبدالله زاده
دبیرتخصصی در حوزه دینامیک و کنترل
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: m.abdollahzade [at] pardisiau.ac.ir
دکتر محسن پیرمحمدی
دبیر تخصصی در حوزه انتقال حرارت
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: pirmohamadi [at] pardisiau.ac.ir
هادی نجد
دبیرخانه
مسئول دبیرخانه
پست الکترونیکی: hadinajd [at] yahoo.com
طاهره رضازاده
دبیرخانه
مسئول دبیرخانه
پست الکترونیکی: ta_rezazade [at] yahoo.com
شیما امینی
دبیرخانه
مسئول دبیرخانه
پست الکترونیکی: workmail.amini [at] gmail.com
مهسا ابراهیم گل
دبیرخانه
مسئول دبیرخانه
پست الکترونیکی: mahsa.ebrahimgol74 [at] gmail.com