شورای سیاستگذاری

دکتر عباس علی آبادی

دکتر عباس علی آبادی

رئیس
aliabadiisme.ir
رئیس انجمن مهندسان مکانیک ایران
دکتر مجتبی گودرزی

دکتر مجتبی گودرزی

رئیس
m.goodarziarakut.ac.ir
رئیس دانشگاه صنعتی اراک
دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم

دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم

دبیر
a.hajizadeharakut.ac.ir
رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
دکتر مجتبی صدیقی

دکتر مجتبی صدیقی

دبیرعلمی
mojtabaaut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حمید قاسمی میقانی

دکتر حمید قاسمی میقانی

دبیر اجرایی
hamid.ghasemiarakut.ac.ir
هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
دکتر علی غفاری

دکتر علی غفاری

عضو شورای سیاستگزاری
ghaffarikntu.ac.ir
نائب رئیس انجمن مهندسان مکانیک
دکتر علیرضا خدایاری

دکتر علیرضا خدایاری

عضو شورای سیاستگزاری
a.khodayariiauctb.ac.ir
دبیر انجمن مهندسان مکانیک ایران

کمیته علمی

دکتر مجتبی صدیقی

دکتر مجتبی صدیقی

دبیر کمیته علمی
mojtabaaut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر کارن ابری نیا

دکتر کارن ابری نیا

عضو کمیته علمی
cabriniaut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
دبیرتخصصی در حوزه ساخت و تولید
دکتر محمدرضا اسلامی

دکتر محمدرضا اسلامی

عضو کمیته علمی
eslamiaut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک جامدات
دکتر ستار جداری سلامی

دکتر ستار جداری سلامی

عضو کمیته علمی
sattar.salamiaut.ac.ir
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک جامدات
دکتر علی اصغر جعفری

دکتر علی اصغر جعفری

عضو کمیته علمی
ajafarikntu.ac.ir
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک، ارتعاشات و کنترل
دکتر حسن جلالی

دکتر حسن جلالی

عضو کمیته علمی
jalaliiust.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک، ارتعاشات و کنترل
دکتر مهرداد جوادی

دکتر مهرداد جوادی

عضو کمیته علمی
mehjavadi.iaugmail.com
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دبیرتخصصی در حوزه ساخت و تولید
دکتر ابراهیم حاجی دولو

دکتر ابراهیم حاجی دولو

عضو کمیته علمی
hajidaescu.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سیالات
دکتر سمیه  داوودآبادی فراهانی

دکتر سمیه داوودآبادی فراهانی

عضو کمیته علمی
sdfarahaniarakut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
دبیرتخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت
دکتر حامد دیلمی عضدی

دکتر حامد دیلمی عضدی

عضو کمیته علمی
hdazodiarakut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
دبیر تخصصی در حوزه ساخت و تولید
دکتر موسی رضائی

دکتر موسی رضائی

عضو کمیته علمی
m_rezaeetabrizu.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک،ارتعاشات و کنترل
دکتر حمیدرضا رضائی آشتیانی

دکتر حمیدرضا رضائی آشتیانی

عضو کمیته علمی
hr_rezaeiarakut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
دکتر جعفر روشنیان

دکتر جعفر روشنیان

عضو کمیته علمی
roshaniankntu.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دبیرتخصصی در حوزه هوافضا
دکتر سعید سهراب پور

دکتر سعید سهراب پور

عضو کمیته علمی
sohrabpooredu
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مجید صفاراول

دکتر مجید صفاراول

عضو کمیته علمی
mavvalaut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک سیالات
دکتر مهدی صفری

دکتر مهدی صفری

عضو کمیته علمی
m.safariarakut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
دبیرتخصصی در حوزه ساخت و تولید
دکتر محمد مهدی علیشاهی

دکتر محمد مهدی علیشاهی

عضو کمیته علمی
alishashirazu.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک سیالات
دکتر اسماعیل قوانلو

دکتر اسماعیل قوانلو

عضو کمیته علمی
ghavanlooshirazu.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
دبیرتخصصی در حوزه انرژی و محیط زیست
دکتر محمود فرزانه گرد

دکتر محمود فرزانه گرد

عضو کمیته علمی
m.farzanehgordum.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سیالات
دکتر یاسر کیانی

دکتر یاسر کیانی

عضو کمیته علمی
y.kianiaut.ac.ir
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد.
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک جامدات
دکتر محمدحسین لیاقت

دکتر محمدحسین لیاقت

عضو کمیته علمی
ghlia530modares.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک جامدات
دکتر آرش میرعبدالله لواسانی

دکتر آرش میرعبدالله لواسانی

عضو کمیته علمی
arashlavasaniiauctb.ac.ir
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دبیر تخصصی در حوزه سیالات و انتقال حرارت
دکتر محمود موسوی مشهدی

دکتر محمود موسوی مشهدی

عضو کمیته علمی
mmosaviut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک جامدات
دکتر حسین مهبادی

دکتر حسین مهبادی

عضو کمیته علمی
h_mahbadiiauctb.ac.ir
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دبیر تخصصی در حوزه بیومکانیک و میکرو و نانو
دکتر علی نوری بروجردی

دکتر علی نوری بروجردی

عضو کمیته علمی
anourisharif.edu
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک سیالات
دکتر محمود یعقوبی

دکتر محمود یعقوبی

عضو کمیته علمی
yaghoubishirazu.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
دبیرتخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت