انتشار مقالات برگزیده در مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

پیرو مذاکره با سردبیر مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس مقالات برگزیده در این دوره از همایش علاوه بر مجلات انجمن مهندسان مکانیک در این مجله نیز منتشر می گردد.

10 اسفند 1401

انتشار مقالات برگزیده در مجله مدلسازی و شبیه سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران)

.با مذاکرات انجام شده با سردبیر مجله مدلسازی و شبیه سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران) مقالات برگزیده در این مجله نیز منتشر می گردد.

10 اسفند 1401

انتشار مقالات برگزیده در مجله آموزش مهندسی مکانیک

.پیرو مذاکره با سردبیر مجله آموزش مهندسی مکانیک مقالات برگزیده در این مجله نیز منتشر می گردد.

10 اسفند 1401

انتشار مقالات برگزیده در مجله مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

.پیرو مذاکره با سردبیر مجله مهندسی مکانیک دانشگاه شریف مقالات برگزیده در این دوره از همایش علاوه بر مجلات انجمن مهندسان مکانیک در این مجله نیز منتشر می گردد.

10 اسفند 1401

انتشار مقالات برگزیده در مجله های انجمن مهندسی مکانیک

پیرو مذاکره با سردبیرهای مجله های انجمن مهندسی مکانیک مقالات برگزیده در این دوره از همایش در این نشریات چاپ می گردد.

27 دی 1401

برگزاری رویداد (دانش، ایده، تجاری سازی (دی ماه 1401)

این رویداد در سوم و چهارم دی ماه 1401 توسط دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار شد.
هدف از این رویداد نمایش دستاوردهای پژوهشی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ( دانشگاه شهید بهشتی)، تبیین ضرورت تجاری سازی محصولات و آشنایی با بوم کسب و کار بوده است.

24 دی 1401