-       آموزش مهندسی مکانیک

-       انرژی و محیط زیست

-       بیو، میکرو و نانومکانیک

-       ترمودینامیک و انتقال حرارت

-       خودرو و حمل و نقل

-       نیروگاه‌های حرارتی

-       دینامیک، ارتعاشات و کنترل

-       ساخت و تولید

-       طراحی و قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی

-       مکانیک جامدات

-       مکانیک سیالات