مطالعه تجربی تاثیر وضعیت قرارگیری عمودی و افقی پراب بر پاسخ زاویه‌ای سنسور جریان سنج سیم-داغ/فیلم‌داغ
کد مقاله : 1117-ISME
نویسندگان:
سعید فرساد *1، محمدعلی اردکانی2، فواد فرحانی2
1گروه مهندسی مکانیک/دانشکده مهندسی مکانیک و مواد/دانشگاه صنعتی بیرجند/ بیرجند/ ایران
2پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
چکیده مقاله:
استفاده از ضریب حساسیت مناسب تاثیر زیادی در افزایش دقت اندازه‌گیری جریان دوبعدی توسط جریان‌سنج سیم‌داغ/فیلم‌داغ دارد. موقعیت قرارگیری پراب در وضعیت‌های مختلف و اثرات آیرودینامیکی پایه‌های پراب بر جریان اطراف سنسور از عوامل موثر بر ضریب حساسیت هستند. در این مقاله تاثیر موقعیت قرارگیری پراب در وضعیت‌های عمودی (90= β) و افقی (0= β) بر پاسخ زاویه‌ای و ضریب حساسیت دو نوع سنسور فیلم‌داغ و سیم‌داغ بصورت تجربی بررسی و مقایسه شده است. بعلاوه، به منظور بررسی تاثیرات آیرودینامیکی پراب بر ضریب حساسیت، میدان سرعت جریان بین پایه‌های مدل پراب یک‌بعدی با مقیاس 10:1، در سرعت‌ها و زوایای مختلف یاو در دو وضعیت قرارگیری عمودی و افقی، مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، در هر نوع سنسور، همواره مقدار سرعت موثر در وضعیت قرارگیری عمودی نسبت به وضعیت افقی بیشتر است. حساسیت سنسور به تغییر وضعیت در پراب سیم‌داغ نسبت به فیلم‌داغ کمتر بوده، اما مقدار ضریب حساسیت در سنسور فیلم‌داغ نسبت به سنسور سیم‌داغ در زوایای مختلف جریان (یاو)، تغییرات کمتری دارد. همچنین نتایج بررسی اثرات آیرودینامیکی نشان می‌دهد، پایه‌های پراب در جریان باعث افزایش سرعت در مجاورت سنسور تا 6% می‌شود؛ و این اثرات در زوایای مختلف یاو منجر به انحراف (چرخش جزئی) جریان مجاور سنسور تا حدود °3/6 می‌شود.
کلیدواژه ها:
جریان‌سنج سیم‌داغ؛ ضریب حساسیت؛ زاویه یاو؛ اثرات آیرودینامیکی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است