تنش‌های حرارتی و مکانیکی متقارن محوری در استوانه کوتاه ایزوتروپیک جدار ضخیم
کد مقاله : 1116-ISME
نویسندگان:
محمد رضا به نیا *1، حسین مهبادی2، محمدرضا اسلامی3
1کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
22دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
3صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
چکیده مقاله:
در این مقاله حل ترموالاستیسیته برای تنش‌های مکانیکی و حرارتی دو بعدی در راستاهای شعاعی و محوری در استوانه جدار ضخیم ایزوتروپیک تحت بارگذاری دو بعدی متقارن محوری پایا ارائه شده است. معادله انتقال حرارت دو بعدی در راستا‌های شعاعی و محوری با استفاده از تابع بسل تغییر یافته حل شده است. برای حل معادلات نویر که به صورت دستگاه معادلات دیفرانسیل غیر همگن با مشتقات‌جزئی و ضرایب غیر ثابت است، از سری‌های فوریه به جای استفاده از توابع پتانسیل بهره گرفته شده است. برتری اصلی این روش نسبت به روش تابع پتانسیل را می‌توان در توانایی حل مسایل با شرایط مرزی ساده و ترکیبی دانست. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که بارگذاری حرارتی غیر یکنواخت در راستای طولی منجر به افزایش تنش‌های حرارتی در راستای محیطی و طولی می‌شود.. علاوه بر این، اثر بارگذاری‌های غیر یکنواخت در ایجاد تنش‌های برشی تنش‌های برشیی تتت تنش‌های برشی می‌باشد.
کلیدواژه ها:
ترموالاستیسیته، استوانه جدار ضخیم، معادلات دیفراتسیل، توابع بسل، سری فوریه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است