پیاده سازی تفکر مبتنی بر ریسک در فرآیند طراحی پایپینگ
کد مقاله : 1108-ISME
نویسندگان:
سعید فلاحی *1، نسرین الوندی2، احمدرضا عابدیان3
1سرپرست بخش پیپینگ سیستمهای کولینگ - معاونت مهندسی
2دانشگاه رازی کرمانشاه
3مدیر گروه پایپینگ مهاونت مهندسی
چکیده مقاله:
در مراحل مختلف طراحی پایپینگ واحدهای صنعتی نیاز به وجود نگاه جامع نقادانه به بخش‌های مختلف طراحی تا بهره برداری پایپینگ واحد صنعتی و ارتباط آن با سایر بخشهای مرتبط چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ زمانی از نظر توالی وترتیب در راستای انجام هرچه پربازده تر فرآیند طراحی وجود دارد. این مهم نیازمند پیاده سازی بستری فراگیر با نگاهی پیشگیرانه و البته با بهره جویی از تجارب پیشین، همراه با توانایی کافی برای مد نظر قراردادن تمامی موارد تاثیر گذار داخلی و خارجی سازمان به صورت یکپارچه و همزمان و به نوعی پیاده‌سازی بخش های مربوط به رسیدگی به ریسک‌ها ذیل سیستم مدیریت یکپارچه می‌باشد[1]. پیاده‌سازی تفکر مبتنی بر ریسک موضوعی جامع و بسیار پر اهمیت است که در استانداردهایی نظیر ایزو9001 و گستره دانش مدیریت پروژه دارای بخش‌هایی مفصل بوده وسازمان ایزو استانداردی را تحت عنوان استاندارد تخصصی مدیریت ریسک ایزو31000 جهت پیاده سازی در سازمان ها و ارگان ها منتشر نموده است. در این مقاله ابتدا اقدامات صورت گرفته در راستای پیاده سازی تفکر مبتنی بر ریسک در فرآیند طراحی پایپینگ در گروه موننکو به تفصیل توضیح داده شده و سپس ریسکهای دارای اهمیت بیشتر و با احتمال وقوع بالاتر به همراه پاسخ مناسب به آنها آورده شده است.
کلیدواژه ها:
تفکر مبتنی بر ریسک، طراحی پایپینگ، آسیب شناسی پایپینگ.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است