تحلیل المان محدود استم ایمپلنت شانه با دو مقطع بیضی و مستطیل شکل
کد مقاله : 1106-ISME
نویسندگان:
نیما رستمیان1، گلدیس درب امامیه *2، شاهزخ شجاعی3
1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2(a مرکز تحقیقات مهندسی بافت سخت، پژوهشکده مهندسی بافت و طب بازساختی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  (b گروه مهندسی پزشکی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3a) مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و سلول درمانی، پژوهشکده مهندسی بافت و طب بازساختی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. b) گروه مهندسی پزشکی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
شکستگیهای قسمت فوقانی بازو جزو شکستگیهای نسبتاً شایع دراندام فوقانی میباشد. در صورت تخریب زیاد مفصل شانه، عمل آتروپلاستی یا تعویض مفصل شانه با پروتز انجام میگیرد که هدف اصلی این عمل، کاهش درد، افزایش دامنه حرکتی شانه و انجام سایر فعالیت های روزانه میباشد. شکل هندسی و ظاهری، اندازه، نحوه قرارگیری و سطح مقطع استم شانه ای و قطعات مورد استفاده در عمل پروتز شانه متفاوت است، با این حال مطالعات در این دستگاهها و قطعات محدود است. این مطالعه المان محدود به بررسی و مطالعه تنش ها بر سطح استم و تأثیر شکل هندسی سطح مقطع استم در پروتز مفصل شانه بر تنش های ایجاد شده در پروتز با دو سطح مقطع مستطیل و بیضی شکل و متریال مشابه پرداخته شده است. شبیه سازی اولیه استم به کمک نرمافزار کتیا از شکل مشابه استم مورد استفاده ساخته شده توسط شرکت زیمر انجام گرفته است و سپس با استفاده از نرمافزار آباکوس به تحلیل المان محدود پرداخته شده است. این مطالعه المان محدود، تنش های ایجاد شده در استم با دو سطح مقطع مستطیلی و بیضی شکل را مقایسه کرده که جنس استمهای مورد بررسی از آلیاژ تیتانیوم در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از بررسی آزمون های بارگذاری نشان دهنده این نکته است که با توجه به تغییرات ایجاد شده ناشی از مدلسازی و بارگذاری بر استم در هر یک از مدل ها، میزان تنش در استم با سطح مقطع مستطیل کمتر از میزان تنش در سطح مقطع بیضی شکل می باشد.
کلیدواژه ها:
استم شانه، آرتروپلاستی، المان محدود، هندسه سطح مقطع استم، پروتز شانه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است