تثبیت کننده نوین کتتر تزریق وریدی دست اطفال با قابلیت تغییر سایز
کد مقاله : 1105-ISME
نویسندگان:
نسیم آزاده1، گلدیس درب امامیه *2، فرامرز کریمیان3
1فارق التحصیل مهندسی بیومکانیک دانشگاه تهران مرکز
2گروه مهندسی پزشکی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3استادیار، مرکز تحقیقاتی مهندسی بافت سخت، پژوهشکده مهندسی بافت و طب بازساختی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
کتترهای تزریق وریدی یکی از تهاجمی‌ترین وسایل مورد استفاده بیمارستانی هستند. مطالعات زیادی برای حذف آنها از سیستم‌های درمانی انجام گرفته است اما تاکنون محققان حوزه‌ی مهندسی پزشکی موفق به حذف کامل کتترهای تزریق وریدی در سیستم درمانی نشده‌اند. کتترها وسایل بسیار ساده اما کاربردی در مراحل تشخیص تا درمان هستند.
اما این کتترها، بیماران بویژه کودکان را که آسیب پذیرتر هستند در معرض آسیب‌هایی نظیر التهاب عروقی(فلبیت) و انسداد ورید توسط لخته(ترومبوز) قرار می دهد.
در این پژوهش، راه حلی برای اجتناب از این آسیب‌ها در کودکان ارائه شده است و ابزاری جدید طراحی و معرفی گردیده که با استفاده از آن کتتر روی اندام فوقانی کودک تثبیت می گردد. این وسیله موجب جلوگیری از بروز آسیب‌های عروقی و نسج نرم، در مقایسه با تثبیت اندام به روش سنتی، می گردد.
این ابزار علاوه بر ثابت نگه داشتن اندام، دارای قابلیت تغییر شکل و تنظیم شدن بر اساس سایز اندام کودک میباشد و برای کودکان در سنین مختلف قابل استفاده می باشد.
کلیدواژه ها:
آسیب وریدی، فلبیت، کتتر تزریق وریدی، تثبیت کننده کتتر، تزریق وریدی در کودکان
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است