شبیه سازی عددی جریان نانوسیال خون در رگ همراه با میدان مغناطیسی
کد مقاله : 1103-ISME
نویسندگان:
مرتضی قنبری *، مهدی محسنی
گروه مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
چکیده مقاله:
با توجه به افزایش بیماریهای قلبی ناشی از گرفتگی رگها یا آسیب دیدن دیواره آنها و همچنین ارتباط پارامترهای همودینامیکی جریان خون مانند تنش برشی با این پدیده ها، در این مقاله به بررسی و شبیه سازی عددی جریان آشفته خون داخل رگ همراه با میدان مغناطیسی پرداخته شده است. با در نظر گرفتن ذرات اکسید تیتانیوم در خون، جریان به صورت نانوسیال در نظر گرفته شده است. شبیه سازی عددی یکبار بدون گرفتگی و یکبار با گرفتگی در یک رگ دارای انشعاب و به صورت سه بعدی با استفاده از کد تجاری انسیس فلوئنت انجام شده است. با توجه به نتایج مشاهده می‌گردد که با فاصله گرفتن از انشعاب در دیواره ی خارجی بعد از آن، تنش برشی در تمامی مدلها و در هر دو انشعاب کاهش می‌یابد. همچنین در نزدیکی انشعابات، بی نظمی خطوط جریان بیشتری در سمت دیواره خارجی هر دو انشعاب مشاهده می شود. با توجه به اینکه تنش برشی پایین، جدایش جریان و سرعت کم جریان باعث رسوب پلاک ها و گرفتگی رگ می‌گردد، در نتیجه دیواره ی رگ بعد از انشعاب در تمامی مدل ها در معرض گرفتگی بیشتری قرار دارد. در هنگام گرفتگی سطح مقطع کم شده و سرعت زیاد می شود و تنش نیز بیشینه می شود.
کلیدواژه ها:
خون، نانوسیال، میدان مغناطیسی، جریان آشفته، حل عددی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است