شکل دهی نموی ورق فلزی دو لایه آلومینیوم فولاد به شکل هرم ناقص
کد مقاله : 1102-ISME
نویسندگان:
علی امیری *
مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
شکل دهی نموی یکی از فرآیندهای نوین شکل دهی می‌باشد که امکان ساخت قطعات صنعتی بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های ساخت در دیگر روش های تولید قطعات را فراهم می‌کند. در سال های اخیرکاربردهای صنعتی ورق‌های دو یا چند لایه و یا کامپوزیتی به دلیل داشتن خواص فوق‌العاده مانند استحکام بالا، وزن و چگالی پایین و مقاومت به خوردگی در مقایسه با ورق‌های تک لایه به طور گسترده ای افزایش یافته است. در این تحقیق از شبیه سازی اجزای محدود فرایند شکل دهی نموی تک نقطه‌ای با هدف ایجاد قطعه‌ای از ورق فلزی دولایه ی آلومینیوم و فولاد به شکل هرم ناقص در نرم افزار اباکوس استفاده شده است. هندسه ی مورد بررسی هرم ناقص با زاویه‌ی دیواره‌ی متغیر می باشد. در این پژوهش توزیع تنش، تغییرات ضخامت و دقت ابعادی و همچنین نیروی شکل دهی اندازه‌گیری و تاثیر تغییر طول ضلع سطح مقطع کوچک هرم مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
شکل دهی نموی، ورق دولایه، تحلیل اجزا محدود، تغییر ضخامت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است