تحلیل ارتعاشات غیرخطی سیستم تعلیق چند درجه آزادی خودرو تحت اثر تلاطم سیال
کد مقاله : 1100-ISME
نویسندگان:
سید عبداله موسوی *1، احمد حسینی سیانکی2، بابک دارابی1
1دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
پدیده تلاطم سیال در تانکر خودروها موجب بروز حرکت نوسانی طولی و جانبی شده که بررسی اثرات نیروهای جانبی وارده بر دیواره تانکر و سیستم تعلیق از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه کاربرد گسترده خودروهای حامل سیال در حمل و نقل جاده ای و بروز تعداد زیاد سوانح و واژگونی در این وسائل نقلیه، مشخص نمودن دینامیک این وسائل برای طراحی بهتر و دقیق تر ضروری بنظر می رسد. با توجه به اینکه تمام سازه ها در واقعیت رفتار غیرخطی دارند و خطی درنظر گرفتن دینامیک آنها تنها یک فرض برای سادگی تحلیل است، لذا در این تحقیق برای اولین بار سیستم ترکیبی دینامیک جانبی کامیون حامل سیال با استفاده از مدل معادل مکانیکی برای تلاطم سیال در نظر گرفته شده و مدلسازی 6 درجه آزادی برای سیستم تعلیق نیمه خودرو همراه تانکر سوخت انجام و معادلات حرکت را با استفاده از معادلات لاگرانژ استخراج نمود. در ادامه صحت سنجی این سیستم با توجه به مرجع انتخاب شده، انجام میگردد. این تحقیق زمینه انجام یک پژوهش در این خصوص بوده که منجر به تحلیل ارتعاشات غیرخطی این سیستم دینامیکی میگردد.
کلیدواژه ها:
ارتعاشات غیر خطی، تلاطم سیال، مدل معادل مکانیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است