بررسی تجربی تاثیر دما بر استحکام اپوکسی پرشده با نانو ذرات رس
کد مقاله : 1097-ISME
نویسندگان:
مهدی ترابی *
دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت
چکیده مقاله:
رزین‌های اپوکسی به دلیل استحکام و سختی مناسب، در ساخت بسیاری از کامپوزیت ها به کار می‌روند. خزش کم و مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا از خواص منحصر بفرد اپوکسی می‌باشد ولی مقاومت به ضربه کمی دارند. در این پژوهش به روش تجربی تاثیر نانو ذرات رس بر افزایش مدول و استحکام کششی و مقاومت به ضربه و استحکام خمشی رزین اپوکسی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اختلاط رزین اپوکسی با نانو خاک رس از طریق مکانیکی و با استفاده از همزن مغناطیسی و روش آلتراسونیک انجام شده ‌است. پس از انتخاب روش بهینه‌ی اختلاط، درصد بهینه‌ی نانو ذره در ارتقای مدول الاستیسیته، استحکام خمشی و مقاومت به ضربه رزین اپوکسی استخراج شده ‌است. نمونه‌های ساخته شده تحت آزمون ضربه‌ی چارپی قرار گرفته و انرژی شکست اندازه گیری گردید. خواص مکانیکی اپوکسی شامل مدول، استحکام کششی، استحکام خمشی و مقاومت به ضربه استخراج و با نمونه خالص مقایسه شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد که نانو ذرات باعث ارتقای مدول و استحکام کششی، استحکام فشاری و مقاومت به ضربه رزین اپوکسی شده ‌است. به علاوه، در دمای 70- درجه سانتیگراد تاثیر نانو ذرات رس بر ارتقای خواص مقاومت به ضربه و استحکام فشاری مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
استحکام، اپوکسی، نانو رس، دما
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است