تحلیل دینامیکی تیر کامپوزیت ترموپیزوالاستیک هوشمند بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم
کد مقاله : 1091-ISME
نویسندگان:
فریبرز حیدری *1، فاطمه بابک2
1استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، مجتمع آیت الله هاشمی رفسنجانی، تهران، ایران
2دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، مجتمع آیت الله هاشمی رفسنجانی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله نتایج تجزیه و تحلیل دینامیکی معادلات حاکم بر مبنای تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم برای تیر کامپوزیت ترموپیزوالاستیک ارائه شده است. معادلات خطی کوپل ترموپیزوالاستیسیته برای تیر کامپوزیت به دست می آید. این روش با دو لایه پیزوالکتریک نشان داده شده است که به عنوان عملگر و سنسور عمل می کنند، برای بررسی کنترل توزیع یافته، تیر کامپوزیت در محیط حرارتی عمل می کند. در این رابطه نظریه و تئوری های مختلف تغییر شکل برشی شامل تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم و نظریه تغییر شکل برشی مرتبه اول یا فرضیه تیر تیموشنکو و تئوری اویلر برنولی که به عنوان تئوری های اثرات تغییر شکل برشی فرض می شوند ، با هم مقایسه شده اند. جابه جایی، تنش و حرارت تیر کامپوزیت تحت بارگذاری مکانیکی بررسی می شوند. سیستم کنترلی تناسبی مستقیم در نظر گرفته شده است و همچنین با در نظر گرفتن نسبت بهره های مختلف، دقت سیستم های دینامیکی کنترلی تیر کامپوزیت ترموپیزوالاستیک مورد بررسی قرار می گیرد. تغییرات دمای تیر کامپوزیت با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن اثر پیرو الکتریک در لایه های پیزوالکتریک تیر کامپوزیت بررسی می گردد.
کلیدواژه ها:
ترموپیزوالاستیسیته، اثرپیروالکتریک، وضعیت کوپل حرارتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است