بررسی آزمایشگاهی رفتار رئولوژیکی نانوروانکار هیبریدیZnO-MWCNTs(90-10%)/5W50 به همراه پیش بینی خواص با شبکه عصبی هوشمند
کد مقاله : 1087-ISME
نویسندگان:
فرزاد طالبی بیدهندی *، محمد همت اسفه، سعید اسفنده
دانشگاه امام حسین(ع)
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت گرانروی در روانکاری موتورهای احتراق داخلی، اثرات دما و کسرحجمی بر روی گرانروی دینامیکی و رفتار رئولوژیکی نانوسیال هیبریدی (۱۰:۹۰) MWCNT-ZnO به منظور به کارگیری به عنوان روغن موتورخودرو با هدف بهبود وضعیت روانکاری در مرحله استارت موتور به صورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بعد از آماده‌سازی این نانوروانکار از روش دو مرحله‌ای در آزمایشگاه، گرانروی در کسرحجمی‌های ۰ الی ۱ درصد (۷ کسرحجمی) و بازه دمایی ۵ الی ۵۵ درجه سانتی‌گراد (۶ دما) و نرخ برش در بازه ۵/۶۶۶ الی ۱۱۹۹۷مورد بررسی قرار گرفت که نتایج تاثر دو پارامتر دما و کسرحجمی بر تغییرات گرانروی نانوروغن بیان شد.
نانوروغن (۱۰:۹۰) MWCNT-ZnOدر کسرحجمی‌های مختلف در تنش برشی 6665 مورد بررسی قرارگرفت و براساس معیار گرانروی، کاهش گرانروی در دمای پایین و افزایش گرانروی در دمای بالا نسبت به روغن‌پایه، نانوروغن (۱۰:۹۰) MWCNT-ZnOدرکسرحجمی25/0 درصد بهینه‌ترین حالت نسبت به کسرحجمی‌های دیگر می‌باشد. همچنین برای ارزیابی و تحلیل بیشتر نانوروغن هیبریدی (80-20) MWCNT-ZnO و (65-35) MWCNT-Al₂O₃ در کسرحجمی 25/0 درصد و نرخ‌برش s-1 3999 نسبت به نانوروغن مورد بررسی ارزیابی شد که نتیجه ارزیابی بهینه بودن نانوروغن (10:90)MWCNT-ZnO براساس معیار گرانروی است.
گرانروی نانوروغن هیبریدی، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ مدل‌سازی شد که رابطه ریاضی به دست آمده از روش سطح پاسخ برحسب سه پارامتر دما، کسرحجمی و نرخ برش با دقت قابل قبول 9997/0 (معیار ضریب تعیین) پیشنهاد شده است که مقدار حاشیه انحراف داده‌های پیش بینی شده از روش سطح پاسخ با داده‌های آزمایشگاهی بین 4/1- تا 2/1+ درصد است.
کلیدواژه ها:
گرانروی، دما، کسرحجمی، شبکه عصبی‌مصنوعی، روش سطح پاسخ
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است