بررسی میدانی وضعیت مصرف انرژی در دیگ‏های موجود در تاسیسات هتل‏های مشهد
کد مقاله : 1084-ISME
نویسندگان:
علیرضا زمانی آقایی *1، سیده زهرا مهدویان مشهدی2، ملیکا اکبریان رودمعجنی2
1مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه سجاد، مشهد، ایران
2گروه مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه سجاد، مشهد
چکیده مقاله:
با توجه به سهم 40 درصدی صنعت ساختمان از کل مصرف انرژی در کشور و همچنین جایگاه ویژه تاسیسات گرمایشی در سبد مصرف انرژی ساختمان، ارزیابی عملکرد دیگ به عنوان محور اصلی سامانه گرمایشی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش، با توجه به گستردگی و اهمیت صنعت هتلداری در شهر مشهد، وضعیت دیگ‏ها در سطح مراکز اقامتی شهر با توجه به استانداردها و قوانین ملی موجود مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 80 مرکز اقامتی با 136 دیگ است. نتایج نشان داد تنها در 2 درصد موتورخانه‏های مورد بررسی از دیگ‏های چگالشی به عنوان یک فناوری با راندمان انرژی بالا استفاده شده است. همچنین در 36 درصد دیگ‏ها نشتی و در 62 درصد موارد عدم شستشوی ادواری و رسوب‏زدایی مشاهده گردید. 40 درصد دیگ‏ها فاقد عایقکاری مناسب شناسایی شدند. از نظر تناسب ظرفیت حرارتی دیگ و بار حرارتی ساختمان و نیز ظرفیت مشعل و ظرفیت دیگ، به ترتیب 16 و 22 درصد هتل‏ها حد استاندارد را رعایت کرده بودند. بررسی انجام شده نشان داده تنها با به کار بستن راهکارهای کم یا بدون هزینه که منجر به صرفه‏جویی 5 درصدی در مصرف انرژی می‏شوند، می‏توان سالانه 130 میلیارد ریال از محل صادرات گاز طبیعی صرفه‏جویی شده، تنها در صنعت هتلداری شهر مشهد، کسب درآمد ملی داشت.
کلیدواژه ها:
مصرف انرژی، ممیزی انرژی، دیگ، هتل
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است