امکان‏سنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه 50 مگاوات بادی واقع در منطقه تایباد
کد مقاله : 1083-ISME
نویسندگان:
علیرضا زمانی آقایی *1، نگاره پرورنده فریمانی2، زهرا توکلی قوچانی3
1مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه سجاد، مشهد، ایران
2گروه انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه سجاد، مشهد
3کارشناس مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد،
چکیده مقاله:
کشور ایران از نظر بهره‏مندی از منابع انرژی‏های تجدیدپذیر به ویژه انرژی بادی از وضعیت ممتازی در دنیا برخوردار است. در این میان، منطقه تایباد با قرار گرفتن در دالان بادی نشتیفان که یکی از معروفترین دالان‏های بادی دنیا به شمار می‏رود، جایگاه ویژه‏ای را از این حیث برخوردار است. در این راستا، در پژوهش حاضر احداث نیروگاه بادی به ظرفیت 50 مگاوات در منطقه خوشابه شهرستان تایباد با کمک نرم افزار سم از نظر فنی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. بیست عدد توربین 5/2 مگاواتی فورلندر با چیدمان منظم و به فاصله های پنج و هفت برابر قطر چرخنده توربین از یک دیگر در سایت در نظر گرفته شد. بر اساس تجزیه و تحلیل فنی میزان انرژی تولیدی برابر 9/119 گیگاوات‏ساعت در سال محاسبه شد. شاخص‏های اقتصادی طرح بر اساس مصوبات وزارت نیرو در قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک انتخاب شد. بررسی‏های اقتصادی میزان نرخ بازده داخلی 90/33% و بازگشت سرمایه نزدیک به سه سال برای پروژه را نشان داد.
کلیدواژه ها:
انرژی تجدیدپذیر، نیروگاه بادی، امکان‏سنجی، تایباد.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است