عملکرد خارج از طراحی یک سیکل ترکیبی GT-ORC تحت شرایط عملیاتی MSPO و CPO
کد مقاله : 1077-ISME
نویسندگان:
علی وهابی *1، نوذر اکبری2
1مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2دانشگاه غیرانتفاعی اوج
چکیده مقاله:
گاز طبیعی و نفت برای سوخت توربین‌های گازی استفاده می‌شوند، با توجه به کمبود این دو نوع سوخت در بسیاری از کشورها، بایستی بیشترین بهره‌وری انرژی در توربین‌های گاز حاصل شود. فن‌آوری‌های بازیابی گرما به‌عنوان روشی مؤثر در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا گازی که از توربین‌های گازی خارج می‌شود، مقدار زیادی گرما دارد ]1[. اخیرا از سیکل رانکین ارگانیک برای بازیابی گرمای خروجی از توربین‌های گاز استفاده شده است. به نظر می‌رسد که توربین گازی و سیکل ترکیبی ORC دارای عملکرد بهتری نسبت به سیکل‌های ترکیبی بخار گاز در شرایط خاص باشند. علاوه‌بر این، ORC دارای قابلیت فشرده‌سازی و عدم بخار سوپرهیت است. این مزیت‌ها به دلیل چگالی بیشتر سیالات ارگانیک به وجود می‌آید.
به مجموعه محاسباتی که به شبیه‌سازی پایای عملکرد توربین گازی در حالتی غیر از نقطه طراحی توربین می‌پردازد، محاسبات خارج از طراحی می‌گویند ]2[. این محاسبات بر پایه قوانین ساده فیزیکی نظیر بقای جرم و انرژی برای اجزا مختلف توربین و در نظر گرفتن مشخصات این اجزا نظیر نگاشت توربین و کمپرسور است.
کلیدواژه ها:
توربین، بازیاب، رانکین، ارگانیک، سوپرهیت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است