تحلیل نتایج تحقیقات تجربی موتور توربوفن Honeywell ALF 502 و ارائه روابط آنها
کد مقاله : 1072-ISME
نویسندگان:
محسن حیدری *1، محمدمهدی دوستدار2
1گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
2گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
موتور توربوفن هانیول ای ال اف 502 که تحت برند شرکت هانیول تولید می شود از موتورهای پرتیراژ استفاده شده در صنعت هوایی نظامی و مسافربری است. این توربوفن از دسته توربوفن های کوچک بوده و در هواپیماهای مسافربری کوچک استفاده شده است. همچنین مدل بدون فن این توربوفن به شکل توربوشفت با نام تی 55پیشتر تولیدشده و در بالگردها استفاده داشته است. پرکاربرد بودن و پر تیراژ بودن این موتور نیاز به تحقیقات بیشتر در زمینه ی شناسایی این موتور را توجیه می کند. در این مقاله برخی از نتایج تست تجربی این موتور تحلیل، نتایج برازش منحنی شده و بر اساس این نتایج تجربی، روابطی برای تخمین برخی مشخصه های موتور از نتایج تجربی استخراج و ارائه می شود. این مشخصه ها شامل نسبت هوا به سوخت، دبی هوا و فشار در برخی از نقاط اصلی موتور است. با بررسی نتایج تجربی مشاهده می شود که برخی از مشخصه های عملکردی موتور(مانند دبی هوا) نسبت به تغییر سرعت دورانی شفت، تغییرات بسیار شدیدتری داشته درحالیکه برخی دیگر مانند دما و فشار خروجی، تغییر اندکی دارند.
کلیدواژه ها:
هانیول ای ال اف 502، تغییرات دما، تغییرات فشار، نتایج تجربی توربوفن.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است