بررسی راندمان برج خنک‌کننده تر با جریان متقابل و تأثیر پارامترهای محیطی بر آن
کد مقاله : 1068-ISME
نویسندگان:
محمد امین عطارزاده1، بهنام حبیب نژاد لداری *2، مجتبی عطارزاده3
1دانشگاه کاشان/ کاشان
2گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
3اهواز
چکیده مقاله:
در این پژوهش بر اساس مدل ارئه شده مرکل، یکی از مهمترین پارامترهای برج خنک‌کننده که همان مشخصه برج می‌باشد بصورت عددی حل گردید. این معادله از پارامترهای متعددی از جمله آنتالپی هوای اشباع، آنتالپی هوای مرطوب، نسبت رطوبت در حالت اشباع و ضریب لوئیس تشکیل شده است. برای به دست آوردن مشخصه برج، از روش انتگرال‌گیری عددی چبیشف استفاده شد. حل مسئله برای برج خنک‌کننده نیروگاه حرارتی برق رامین با شرایط دمای آب ورودی و خروجی مشخص و همچنین شرایط هوای ورودی به برج با دماهای تر و خشک معین صورت پذیرفت. نسبت دبی جرمی آب به هوا با حرکت هوا از پایین برج به سمت بالای برج در اثر تبخیر، بطور پیوسته در حال کاهش می‌باشد. با توجه به وابستگی مستقیم راندمان برج‌های خنک‌کننده به شرایط محیطی طرح، تأثیر پارامترهایی همچون دمای حباب تر ورودی محیط، دمای حباب خشک ورودی و اثر دمای آب ورودی و نسبت دبی جرمی بر کارایی برج بررسی گردید و مشاهده شد که با افزایش دمای حباب تر بعنوان مهمترین پارامتر محیطی، دمای آب خروجی از برج مرتباً افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
برج خنک‌کننده تر، مشخصه عملکرد، راندمان، پارامترهای محیطی، حل عددی چبیشف
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است