شبیه سازی عملکرد خنک کننده های لوله ای در فتوولتاییک ها و بهبود خنک کاری در این سیستم ها
کد مقاله : 1066-ISME
نویسندگان:
معصومه رحیمی *1، تهمین تاجیک قنبری2
1گروه مکانیک-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه گلستان-گرگان-ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد - رشته تبدیل انرژی - دانشگاه نوشیروانی بابل
چکیده مقاله:
امروزه پنل های فتوولتاییک یکی از پرکاربردترین سیستم های مورد استفاده برای تبدیل و استفاده از انرژی خورشیدی است. قرار گیری این پنل ها زیر نور مستقیم خورشید باعث افزایش دمای آن ها می شود که کاهش راندمان ناشی از این افزایش حرارت یکی از اصلی ترین مشکلات در راه استفاده بهینه از سیستم های خورشیدی است. محققان درتلاشند با استفاده از روش های مختلف خنک کاری به کاهش دمای پنل ها و افزایش کارایی آن ها دست یابند. یکی از این روش ها استفاده از لوله های خنک کننده برای کاهش دمای ماژول می باشد.
در مقاله حاضر به بررسی عملکرد حرارتی سیستم فتوولتائیک با استفاده از لوله های خنک کننده و تاثیرات ایجاد انشعاب در مسیر این لوله ها خواهیم پرداخت. در ادامه نیز به بررسی تاثیرات این بهبود دمایی روی کارایی پنل میپردازیم. نتایج نشاندهنده این است که انشعابات ایجاد شده باعث افزایش دمای آب خروجی و درنتیجه خنک-کاری بهتر پنل و بهبود راندمانهای حرارتی و الکتریکی شده است.
کلیدواژه ها:
سیستم های فتوولتاییک/حرارتی ، لوله های خنک کننده ، بهبود انتقال حرارت ، مدیریت حرارتی فتوولتاییک ها
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است