درشت دانه سازی نانولوله کربنی با استفاده از پتانسیل کامب3
کد مقاله : 1065-ISME
نویسندگان:
گلناز نجفی *1، میر مسعود سید فخرآبادی2، محمود موسوی مشهدی3
1دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
2استادیار، دانشگاه تهران، تهران
3استاد، دانشگاه تهران، تهران
چکیده مقاله:
روش دینامیک مولکولی درشت دانه در بررسی رفتارهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی نانومواد با ساختارهای پیچیده به دفعات استفاده شده است.این مدل با کاهش درجه آزادی سیستم به کم شدن زمان و هزینه محاسباتی در دینامیک مولکولی کمک می کند. امروزه مدل درشت دانه برای برخی پلیمر ها و مواد دیگر که ماتریس نانوکامپوزیت ها را تشکیل می دهند نیز توسعه داده شده است و از آن جا که نانولوله های کربنی در صنایع مختلف خصوصا نانو کامپوزیت ها کاربرد بسیار دارند، وجود یک مدل درشت دانه برای آنان موجب راحت تر شدن محاسبات کامپوزیت ها در مقیاس های بزرگتر خواهد شد. در این مقاله با استفاده از نسل سوم پتانسیل کامب که یک پتانسیل کامل برای در نظر گرفتن تمامی برهم کنش های اتمی است و مدل تمام اتمی نانولوله (5و5)، میدان نیروی یک مدل درشت دانه توسعه داده شده و روش بدست آوردن هر یک از پارامترهای لازم برای محاسبات دینامیک مولکولی نالوله‌ها به روش درشت دانه توضیح داده شده است.
کلیدواژه ها:
نانولوله کربنی، درشت دانه، پتانسیل COMB3
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است