بررسی اثرات نصب طـوقـه‌هـای هـوا بر روی عملکـرد آیـرودینـامیکـی بالگـرد
کد مقاله : 1063-ISME
نویسندگان:
مجید قدیرى فرد *
دانشگاه علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
در اکثر بالگردها ملخ اصلی به منظور ایجاد لیفت، هوای موجود در اطراف ملخ را به سمت پایین میراند و ملخ دم نیز برای ایجاد نیرو به سمت راست، هوای اطراف ملخ دم را به سمت چپ میراند. شرایط موجود باعث می‌شود که جریان حول دم به صورت عمود بر دم بالگرد نبوده و اندکی نسبت به چپ متمایل باشد . این شرایط باعث می‌شود که جریان از سمت چپ دم جدا شده و یک ناحیه کم فشار در سمت چپ بوجود آید ، وجود این ناحیه کم فشار سبب ایجاد نیرویی به سمت چپ و متعاقبا یک گشتاور ساعتگرد می‌شود. بنابراین ملخ دم علاوه بر گشتاور اعمالی از طرف ملخ اصلی باید بر گشتاور مذکور نیز غلبه نماید. در مقاله پیش رو ، با استاده از طوقه‌های هوا (متشکل از دو عدد پروفیل ، که پروفیل بالایی برای کنترل نقطه سکون و پروفیل پاینی برای کنترل نقطه جدایش) و نصب آن بر روی بالگرد هدف ، جریان رو به پایین ملخ اصلی روی دم را منظم و کنترل کرده وگردابه‌هایی را که در سمت چپ بالگرد، ناحیه کم فشار ایجاد می‌شود را شکسته و فشار آن منطقه را افزایش می‌دهیم. با مقایسه میزان فشار در حالت بدون طوقه‌های هوا و با نصب طوقه‌ها ، سپس آنالیزکردن نتایج و استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مفروضات فوق اثبات می‌شود . مدلسازی هندسه و تجزیه و تحلیل آیرودینامیکی و شبیه سازی آن به وسیله نرم افزارهای سالیدورک و فلوینت انجام شده است.
کلیدواژه ها:
بالگرد ، طوقه‌های هوا ، دم بالگرد ، کنترل
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است