ارزیابی قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری خشک‌کن خورشیدی
کد مقاله : 1060-ISME (R1)
نویسندگان:
امیر علی سیف الدین اصل1، زهرا ذوالفقاری *2، ستار زواری3، محمدمهدی رضایی4، حسین احمدی3
1استادیار رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی، گروه انرژِ های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2تهران- خیابان کارگر شمالی- بالاتر از چهار راه جلال آل احمد - دانشکده علوم و فنون نوین
3گروه انرژِ های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4گروه انرژی های نو و محیط زیست-/ دانشکده علوم و فنون نوین/ دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
خشک کردن محصولات کشاورزی و دارویی از دیرباز به عنوان روشی برای محافظت از این محصولات انجام می شده است. استفاده از خشک کن های خورشیدی از روش های رایج برای خشک کردن با استفاده از انرژی پاک خورشیدی است، که هم در مقیاس های کوچک خانگی و هم در مقیاس های بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی قابلیت اطمینان و دسترس پذیری از مهمترین پارامترهای کاربردی در طراحی، عملکرد و استفاده از یک سیستم می‌باشند، در این مقاله قابلیت اطمینان و دسترس-پذیری مجموعه یک سیستم خشک کن خورشیدی در200 نقطه ی زمانی با استفاده از نرم‌افزار RAMcommander، پس از تعیین مقادیر نرخ خرابی هر یک از قطعات مورد استفاده در سیستم، براساس تابعی از زمان محاسبه گردیده است. میزان قابلیت اطمینان و دسترس پذیری به ترتیب 999976/0و 995549/0، و میانگین زمان تا خرابی بحرانی50/41633 ساعت بدست آمده است. به این ترتیب نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده، نشان می‌دهد که خشک کن خورشیدی مورد نظر در بیش از 99 درصد مواقع در دسترس خواهد بود.
کلیدواژه ها:
خشک کن خورشیدی، قابلیت اطمینان، شبیه سازی قابلیت اطمینان، دسترس پذیری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است