شبیه سازی عملیات پارک هوشمند ربات شبه خودرو توسط الگوریتم جدید پارک موازی با منحنی مسیر کلوتویید
کد مقاله : 1048-ISME
نویسندگان:
سحاب فرجاد باستانی *1، علیرضا خدایاری2
1گروه مهندسی مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
2گروه مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
یکی از جدید‌ترین سیستم‌های هوشمند برای خودرو‌های امروزی سیستم پارک هوشمند خودرو است. بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که یکی از مهمترین بخش-های انجام عملیات پارک، طراحی یک مسیر پیوسته، امن و قابل پیمایش برای خودرو است. الگوریتم جدید پارک هوشمند قادر است خودرو را با استفاده از یک مسیر مناسب به سمت جایگاه پارک هدایت نماید. در این مقاله با استفاده از مشخصات ابعادی و حرکتی ربات شبه خودرو به شبیه سازی انجام عملیات پارک موازی با استفاده از الگوریتم جدید پارک هوشمند خودرو مبتنی بر طراحی مسیر با استفاده از منحنی کلوتوئید پرداخته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی کامپیوتری نشان می‌دهد الگوریتم جدید پارک هوشمند خودرو قادر است با دقت مناسب ربات را به جایگاه پارک هدایت نماید. همچنین ربات مورد استفاده در این پژوهش، در آینده می‌تواند در شرایط واقعی و با پیروی از قوانین سینماتیک حرکت خودرو واقعی، به خوبی برای انجام عملیات پارک به کار گرفته شود.
کلیدواژه ها:
منحنی کلوتوئید، طراحی مسیر، ربات شبه ‌خودرو، پارک هوشمند، پارک موازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است