مطالعه و تحلیل عددی اثر تقویت‌کننده بر روی صفحه درپوش مخزن فشار آب 15 بار
کد مقاله : 1044-ISME
نویسندگان:
محمد کریمی *
دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر، صفحه دایروی در پوش مخزن فشار آب 15 بار، مورد تحلیل عددی قرار گرفته و اثر تقویت‌کننده بر میزان جابجایی مرکز ورق و میزان تنش‌ها در سوراخ‌های اطراف پیچ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این راستا از روش اجزاء محدود و نرم‌افزار عددی تجاری آباکوس استفاده شده است. ورق درپوش مورد مطالعه به گونه‌ای می‌باشد که دارای 12 عددی پیچ M16 می باشد که جهت اتصال و آب‌بندی درپوش به بدنه‌ی مخزن، مورد استفاده قرار می‌گیرد. جهت شبیه‌سازی اعماق مختلف آب، از این نوع مخازن فشار آب، استفاده می‌شود که مخزن مورد استفاده توانایی شبیه‌سازی فشار تا عمق 150 متر که برابر با 15 بار می باشد را دارا است. فشار ذکر شده توانایی ایجاد جابجایی‌های زیاد در درپوش مخزن و همچنین تنش‌های بسیار زیاد در اطراف سوراخ‌های پیچ‌های اتصال کند. یکی از روش‌های افزایش استحکام ورق‌ها، استفاده از تقویت‌کننده‌ها می‌باشد که در این راستا جهت جلوگیری از جابجایی بیش از حد مرکز ورق، از تقویت‌کننده‌ بر روی ورق استفاده شده است. در این پژوهش اثر شکل پروفیل، طول، تعداد و ضخامت این تقویت‌کننده‌ها بر میزان جابجایی مرکز ورق و میزان تنش‌ها در اطراف سوراخ‌های پیچ اتصال، مورد مطالعه قرار گرفته است. تمامی تحلیل‌های عددی به صورت سه بعدی انجام شده و جهت کاهش هزینه‌ی محاسبات، تمامی ورق درپوش و بدنه‌ی اصلی مخزن به صورت پوسته مدل شده‌اند.
کلیدواژه ها:
مخزن فشار، تحلیل عددی، آباکوس، تقویت‌کننده، جابجایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است