تحلیل عددی فرکانس رک‌های کشتی تجاری و اثر ضربه‌گیرها تحت بارگذاری شوک
کد مقاله : 1043-ISME
نویسندگان:
محمد کریمی *1، روح اله رضایی2، علی سهیلی1
1دانشگاه صنعتی شیراز
2دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
چکیده مقاله:
مجموعه رک نصب شده در کشتیها، تحت ارتعاشات مکانیکی شدیدی قرار می‌گیرند که اگر این ارتعاشات به گونه‌ای، کاهش پیدا نکنند می‌توانند خسارات زیادی را به سیستم‌های مکانیکی و الکترونیکی وارد نمایند. در نتیجه می‌بایست از جداساز ارتعاشی مناسب برای کاهش ارتعاشات وارده به مجموعه رک و کنسول استفاده گردد. در این مقاله اثر ارتعاشات هارمونیک وارد بر رک مستقر در کشتی‌ها، دردو حالت دارای جداساز ارتعاشی و بدون جداساز ارتعاشی به کمک نرم‌افزار سالیدورکس، شبیه‌سازی شده و نتایج مربوط به دو حالت مذکور، باهم مقایسه شده است. جداساز به کار برده شده، ترکیبی از فلز و الاستومر است. برای صحت سنجی نتایج عددی نرم‌افزار سالیدورکس، نتایج تحلیل فرکانسی، با نتایج مربوطه در پژوهش‌های قبلی و همچنین نتایج نرم‌افزار عددی آباکوس، مقایسه شده است که دقت قابل قبول نتایج تحلیل‌های فرکانسی این نرم‌افزار را نشان داد. همچنین انواع بارگذاری‌های دینامیکی شامل ضربه‌های ناشی از آب دریا به کشتی، مورد تحلیل و شبیه‌سازی قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه ها:
تحلیل عددی، رک، ارتعاشات هارمونیک، سالیدورکس، جداساز ارتعاشی، شوک و ضربه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است