ارزیابی اقتصادی به کارگیری سیستم خنک کاری مدیا در نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
کد مقاله : 1042-ISME
نویسندگان:
نوید امیری1، عباس کوثری نیا *2
1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
2استادیارگروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
چکیده مقاله:
امروزه در سرتاسر جهان روش های متفاوتی برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد. از مهم ترین عوامل انتخاب روش تولید، عوامل جغرافیایی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی است. در کشور ایران قسمت عمده ی تولید برق به وسیله ی نیروگاه های حرارتی تامین می گردد که نیروگاه های گازی سهم چشمگیری از آن را شامل می شوند. شرایط اقلیمی ایران و چالش های جدی تولید برق، به ویژه در ماه های گرم سال و عواملی دیگر از جمله راندمان پایین نیروگاه های گازی باعث شده است تا اقداماتی در راستای بهبود و رفع این مشکلات انجام گیرد. رفع این مشکلات می تواند کمک بزرگی در جهت رفع مشکل کمبود برق در شرایط پیک شبکه بنماید. یکی از روش های موثر برای رفع مشکل ذکر شده سرمایش هوای ورودی به توربین گاز است که می تواند به روش های مختلف صورت بگیرد. در این مقاله با توجه به شرایط آب و هوایی نیروگاه آبادان از بین طرح های مختلف برای نصب سیستم کولر تبخیری مدیا به توربین های گاز نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان ، طرح مناسب با توجه به ارزیابی فنی و اقتصادی انتخاب گردیده است. آزمایشات انجام شده در سایت، افزایش توان میانگین حدود 10/08 درصد را برای واحدها پس از به مدار آمدن سیستم سرمایش مدیا در فصل تابستان نشان می دهد.
کلیدواژه ها:
توربین گازی، سیستم مدیا، ارزیابی اقتصادی، بازگشت سرمایه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است