شبیه‌سازی عددی آئرودینامیکی و هواصوتی یک بال شکل‌پذیر به شکل دم-اررگی با الهام از بال جغد در بک جریان تراکم‌ناپذیر آشفته
کد مقاله : 1041-ISME
نویسندگان:
رضا حربی منفرد *1، محمد طیبی رهنی2، مسعود زاره3
1دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
2دانشگاه صنعتی شریف
3هیئت علمی/ دانشگاه علوم و تحقیقات
چکیده مقاله:
الگوگیری از بال پرندگان و نحوه‌ی پرواز آن‌ها از دیرباز موضوعی جذاب برای بشر بوده است. در سالیان اخیر به‌دلیل پیدایش برخی مواد و عملی‌کردن الگوگیری از پرواز پرندگان، بال‌های شکل‌پذیر تغییر شگرف در موضوعات علمی پیرامون وسایل نقلیه‌ی هوایی ایجاد کرده‌اند. در این مقاله برای اولین بار به مطالعه‌ی آئرودینامیکی و هواصوتی دو حالات شکل‌پذیری این نوع بال‌ها پرداخته می‌شود. به‌‌عبارتی هدف از ارائه‌ی این مقاله، مطالعه و بررسی پارامترهای آئرودینامیکی و هواصوتی بال ساده و شکل‌پذیر در حالت تغییر شکل وتر بال به‌صورت دم-اررگی با شکل مثلث پرداخته شده است. دلیل انتخاب این نوع شکل و نحوه‌ی استفاده از آن، بال جغد است. با توجه تحقیقات انجام شده در سالیان اخیر، جغد در حین پرواز، دارای نیروی برآ بالا و البته، کم‌ترین تولید صدا در میان دیگر پرندگان است. نتایج بیان‌گر آن است که، در صورت استفاده از بال‌های شکل‌پذیر دم-اررگی، نیروی برآ افزایش یافته و نیز، صدای کم‌تری تولید می‌شود. که، این نتیجه با افزایش اندازه‌ی المان‌ها رابطه‌ی مستقیم دارد. برای عملی کردن این پژوهش باید توجه داشت که سازه بال شکل‌پذیر می‌بایست از مواد هوشمند ساخته شده باشد.
کلیدواژه ها:
پرندگان، بال شکل‌پذیر، جغد، آئرودینامیکی، هواصوتی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است