بررسی پارامترهای موثر بر رشد ترک دینامیکی در حالت دو بعدی با استفاده از تئوری پریداینامیک مبتنی بر پیوند
کد مقاله : 1039-ISME
نویسندگان:
رضا رشمه کریم *1، محمد جعفری2
1دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
2عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک شاهرود
چکیده مقاله:
jتحلیل و مدل سازی نحوه ر شد ترک دینامیکی در اج سام و سازه ها
یکی از موارد مهم برای طراحی روش های جلوگیری رشدددد ترک یا
توقف ترک و جهت جلوگیری از وقوع شدددکسدددت ناگهانی و در نتیجه
افزایش عمر سازه ها میبا شد. تا کنون تحقیقات گ ستردهای در زمینه
مدلسازی شکست، رشد ترک و آسیب در اجسام، توسط پژوهشگران
صورت گرفته ا ست. با وجود این پژوهشها هنوز م شکالت زیادی در
زمینه مدل سازی شک ست، ر شد ترک و آ سیب در اج سامی که دارای
نقاط منفرد و ناپیو ستگیها میبا شند، وجود دارد. در سال های اخیر
نظریه جدیدی تحت عنوان تئوری پری داینامیک برای مدل سددازی و
تحلیل چنین مسددایلی ارایه شددده اسددت. چارچوب فرمولبندی تئوری
پریداینامیک بر اسدداع معادالت انتگرامی می باشددد. همقنین نقاط
منفرد، ناپیوسدتگیها و آسدیب در جسدم و مدلسدازی آنها به عنوان
نوعی دیگر از تغییر شکل و جزیی از معادالت ساختاری این تئوری می
باشند. در نتیجه میتوان از تئوری پریداینامیک بطور مستقیم و بدون
نیاز به روابط تکمیلی جهت مدلسازی رشد ترک در مسایلی که شامل
نقاط منفرد و ناپیو ستگی ها ه ستند، ا ستفاده کرد. در این پژوهش به
مدلسازی رشد ترک دینامیکی و همقنین بررسی عوامل موثر بر رشد
ترک و چندشددداخه شددددن آن در اجسدددام با اسدددتفاده از تئوری
پریدای نام یک در نرم افزار ممپس پرداخ ته شدددده و همقنین.
کلیدواژه ها:
رشددد ترکت تئوری پریداینامیک مبتنی بر پیوند، شدت تنش اعمالی، تعداد و مکان سوراخها در جسم
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است