بررسی اثر گام عمودی حرکت ابزار بر فرآیند شکل دهی نموی لوله از جنس PVC
کد مقاله : 1038-ISME
نویسندگان:
بهزاد مسلمی ابیانه *1، بهزاد سلطانی2
1گروه مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2گروه مکانیک, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه کاشان, کاشان, ایران
چکیده مقاله:
شکل دهی نموی تک نقطه ای روش جدیدی است که برای شکل دهی ورق به منظور تولید قطعات متقارن و نامتقارن به کار می رود. یکی از برتری های این روش بر سایر روش های موجود، انجام فرایند شکل دهی بدون نیاز به قالب های گران قیمت و تنها با استفاده از یک ابزار ساده ی سرکروی و یک دستگاه CNC می باشد. این روش به طور مخصوص برای تولید قطعات در دسته های کوچک و تولید نمونه اولیه قطعات، کاملاً کاربردی می باشد در این مقاله شبیه سازی اجزای محدود فراینـد شکل دهی نموی لوله استوانه ای دوار از جنس پی وی سی همراه با تغییـر پـارامتر سرعت و گام نفوذ ابزار با استفاده از نرم افزار اجزا محدود اباکوس مـورد تحلیـل و بررسـی قرار گرفته است. پس از بررسی های انجام شده، نتایج نشان داد که هرچه ضخامت لوله کمتر باشد، کاهش گام عمودی حرکت ابزار تاثیر بیشتری بر دقت فرایند دارد.
کلیدواژه ها:
تحلیل اجزای محدود، شکل دهی نموی، شکل دهی چرخشی، لوله پی وی سی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است