مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی در هارپهای فین دار بویلر بازیافتی واحدهای گازیGE-F9
کد مقاله : 1035-ISME
نویسندگان:
فاطمه خاموشی ابرقویی *1، عاطفه حاجیانی بوشهریان2
1مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، شیراز، دانشگاه آزاد شیراز فارس ایران
2مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران
چکیده مقاله:
یکی از دستگاههایی که در نیروگاههای سیکل ترکیبی استفاده می‌شود بویلر بازیاب حرارتی است. در این مطالعه، انتقال حرارت جابجایی لوله‌های فین‌دار بویلر بازیافتی در حالتهای مختلف تغییر بار توربین واحد گازی GE-F9 بررسی می‌شود. روشهای مختلف تغییر بار توربین گاز بر روند تغییرات دبی و دمای گاز خروجی از توربین گاز تأثیر عمده می گذارد. در این تحقیق اثر تغییر بار توربین گاز بر مدل واقعی بویلرهای بازیاب که چهار ردیف دارد، بررسی می شود. لوله‌های فین‌دار در آرایش یک در میان (آرایش مثلثی) و در چهار ردیف در معرض گاز داغ حاصل از توربین گاز قرار می‌‌گیرند. تغییر بار توربین گاز در نهایت منجر به ‌تغییر عدد رینولدز و ناسلت می‌شود. شبیه سازی لوله های فین دار به‌صورت سه بعدی انجام شده است حل معادلات حاکم بر جریان آشفته سه بعدی در نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی شده است و جهت مدلسازی آشفتگی از مدل RNG (K_ɛ) استفاده شده است. اعداد ناسلت و رینولدز و میزان انتقال حرارت در بارهای مختلف توربین گاز محاسبه شد. بررسی نتایج نشان داد که ردیف دوم بهترین عملکرد در انتقال حرارت را دارد.
کلیدواژه ها:
انتقال حرارت جابجایی، بویلر بازیاب، فین های دندانه دار، آرایش یک در میان لوله ها، تغییر بار توربین گاز.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است