بررسی اثر تغییر طول پره در پمپ‌های گریز از مرکز بسته بر فشار خروجی
کد مقاله : 1034-ISME
نویسندگان:
فاطمه خاموشی ابرقویی *1، سجاد شبانی2
1مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، شیراز، دانشگاه آزاد شیراز فارس ایران
2مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد شیرا، شیراز ، ایران
چکیده مقاله:
پمپ وسیله ای مکانیکی است که فشار مایع را بالا می‌برد و امکان انتقال مایع را فراهم می‌کند. یکی از انواع پمپ‌ها، پمپ گریز از مرکز است که از اجزای مختلفی تشکیل شده است و یکی از آنها پروانه می‌باشد. پروانه‌ها به سه دسته ی باز، نیمه باز و بسته تقسیم بندی می‌شوند.به منظور بررسی عددی تأثیر افزایش طول پره‌ی پروانه بر فشار خروجی، یک پروانه بسته با قطر خارجی 13/244 میلی‌متر و ضخامت 77/51 میلی‌متر انتخاب شده است. این پمپ دارای 5 پره است که خروجی های آن محسوب می‌شود. زاویه بین پره ها 72 درجه و جنس آن استیل می‌باشد. به منظور کاهش هزینه محاسباتی با توجه به تقارن موجود در مسأله و با استفاده از شرط پریودیک، یک پنچم از هندسه مورد نظر شبیه سازی می-شود. جهت شبیه سازی از نرم افزار سی اف ایکس استفاده شده است. در دور پروانه 4500 دور بر دقیقه، چهار (0، 2، 5 و 8 میلی-متر) مقدار مختلف برای آفست در نظر گرفته شد. سیال عامل، آمونیوم کربامات یا اوره می‌باشد و جریان بصورت آشفته و با استفاده از مدل آشفتگی اس اس تی مدلسازی شده است. نتایج نشان داد با کاهش لقی (افزایش طول پره)، فشار خروجی پروانه کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
پمپ گریز از مرکز، پروانه، فشار خروجی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است