سامانه هوشمند چراغ های جلو خودرو برای مسیرهای قوس دار جاده
کد مقاله : 1032-ISME (R1)
نویسندگان:
علیرضا خدایاری *1، مرتضی طهماسبی2
1گروه مهندسی مکانیک، واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی
2گروه مهندسی مکانیک،واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
روش‌های تئوری و توصیفات ریاضیاتی بسیار متنوعی برای مطالعه و بررسی جریان ترافیک در بزرگ‌راه‌ها وجود دارد. فرآیند تعقیب خودرو، به عنوان رفتار غالب در بزرگراه‌های شهری، حرکت طولی یک راننده و خودرو را در زمانی که خودرو جلویی را دنبال می‌نماید را توصیف می‌کند. در این مقاله دو مدل فضای حالت و ARMAX از فرآیند تعقیب خودرو ارائه شده است. از کنترل پیش‌بین مدل (MPC) به عنوان کنترل‌کننده سیستم تعقیب خودرو استفاده شده است. یک برتری این نوع سیستم کنترلی، قابلیت آن در تعامل با قیود کنترلی می‌باشد. از آنجاکه ایمنی و کارآیی عملیاتی برای عملیات تعقیب خودرو قید محسوب می‌شود، در نتیجه در اینجا از این نوع سیستم کنترلی برای مقابله با قیود استفاده شده است. مقایسه نتایج سیستم کنترلی طراحی شده با رفتار راننده انسانی نشان می‌دهد که کنترل‌کننده MPC رفتاری ایمن‌تر نسبت به راننده انسانی داشته است و همچنین می‌تواند یک سفر ایمن برای مسافران فراهم کند.
کلیدواژه ها:
سامانه کمک راننده، سامانه چراخ جلو تطبیقی، پیچ جاده.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است