اثر تزریق بر جذب نانوذرات حامل دارو در یک میکروکانال تحت اثر میدان مغناطیسی
کد مقاله : 1031-ISME
نویسندگان:
سامان امینیان *1، ناصر کوشا1، غلامرضا صالحی2
1گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2عضو هیأت علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله، اثر تزریق جداگانه نانوذرات، زاویه تزریق، سرعت تزریق و نیز اثر غیرنیوتونی خون بر روی جذب نانوذرات در محل تومور تحت میدان مغناطیسی دائم به صورت عددی بررسی گردید. برای تولید میدان مغناطیسی از یک آهنربای استوانه‌ای NdFeB با قطر cm 4 استفاده شده است. برای مدل غیرنیوتونی خون از مدل اصلاح شده کرو استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که در رگ‌هایی با ابعاد میکرو، غیرنیوتونی در نظر گرفتن خون اثر بسزایی بر روی درصد جذب نانوذرات حامل دارو در محل تومور دارد. همچنین‌ از نتایج مشخص گردید که در مقایسه با فرض توزیع یکنواخت نانوذرات درون رگ (حالت بدون تزریق)، در نظر گرفتن تزریق جداگانه نانوذرات در هر زاویه‌ای باعث دیرتر جذب شدن نانوذرات می‌شود. بررسی سرعت تزریق نشان می‌دهد که در حالت تزریق جداگانه در هر سرعت تزریقی، ذرات کمتری در مقایسه با حالت بدون تزریق جذب می‌شوند. نکته حائز اهمیت این است که هرچه سرعت تزریق افزایش یابد، ذرات بیشتری جذب می‌شوند.
کلیدواژه ها:
آهنربای دایمی، ، نانوذرات حامل دارو، غیرنیوتونی، تزریق، میکروکانال، تومور.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است