بررسی تأثیر فین در مرکز مینی کانال جهت بهبود عملکرد ماژول خورشیدی در سیستمهای فتوولتاییک-حرارتی
کد مقاله : 1027-ISME
نویسندگان:
علی تربتی نژاد1، معصومه رحیمی *2، علی اکبر رنجبر1، مجید گرزین1
1گروه تبدیل انرژی-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-بابل-ایران
2گروه مکانیک-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه گلستان-گرگان-ایران
چکیده مقاله:
به دلیل افزایش دمای سلول خورشیدی در سیستمهای متمرکز کننده ی خورشیدی با ظرفیت بالا با توجه به تابش مداوم نور جمع شده بر روی سلول خورشیدی ،موجب افت عملکرد سلول خورشیدی میشود به همین دلیل در این پژوهش با اراِئه هندسه ای متفاوت و جدید از مینی کانالهایی که در هیت سینک به همراه جت برخوردی استفاده میشوند که با طراحی شبیه سازی عددی فین های مستطیلی در وسط مینی کانال، در صدد کاهش دمای سلول و در نتیجه افزایش عملکرد الکتریکی و کلی آن بر آمدیم.در این سیستم به دلیل آن که از گرمای دریافت شده توسط سیال آب در مصارف دیگر مورد استفاده قرار میگیرد سیستم ارائه شده به عنوان سیستم خورشیدی فتوولتاییک-حرارتی با ظرفیت بالا شناخته میشود.نتیجه ی حاصل از این شبیه سازی که هدف کاهش دما و افزایش عملکرد بود به دستیابی دمای320 کلوین برای دمای میانگین سلول ،عملکرد الکتریکی بیش از 28 درصد وعملکرد کلی بیش از85 درصد در بهترین حالت منجر شد.
کلیدواژه ها:
سیستم های جمع کننده خورشیدی،سیستم های ترکیبی فتوولتاییک-حرارتی،خنکسازی با مینی کانال،مدیریت حرارتی سیستم های فتوولتاییک
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است