مطالعه آزمایشگاهی آنالیز حباب ناشی از پدیده کاویتاسیون در پمپ سانتریفیوژ با سیال ویسکوالاستیک
کد مقاله : 1026-ISME
نویسندگان:
حسین لطفی *1، ابراهیم امینی2
1کارشناس ارشد، تهران، ایران
2کارشناس ارشد،تهران،ایران
چکیده مقاله:
در این مطالعه تاثیر سیالات ویسکوالاستیک بر پدیده مخرب کاویتاسیون در یک پمپ سانتریفیوژ مورد بررسی قرار گرفته است. در این آزمایش از محلول های آبی پلی آکریل آمید با غلظت های مختلف 100، 200 و ppm400 در دمای اتاق به عنوان سیالات ویسکوالاستیک مورد استفاده قرار گرفته شده است. برای این منظور در ابتدا اقدام به طراحی و نصب یک مدار آزمایشگاهی مناسب شامل مبدل‌های فشار‌ به همراه دستگاه داده‌بردار شده است. این مدار بر طبق استاندارد INSO8717 و به صورت یک سیستم بسته است. همچنین به منظور مشاهده و تحلیل حباب-های ناشی از کاویتاسیون، اقدام به ساخت یک پمپ شفاف و جایگزینی آن با پمپ اولیه شد. برای این منظور با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری سه‌بعدی اپتیک به روش ابر نقاط، فایل منحنی اجزای پمپ شامل پره و حلزونی استخراج شد. سپس با استفاده از ماشینکاری بر روی یک ورق پلکسی، پمپ شفافی ساخته شده و در مدار آزمایشگاهی قرار گرفت.
. نتایج تجربی نشان داد مواد پلیمری بر شروع و اندازه حباب‌های ناشی از کاویتاسیون نیز بسیار موثر هستند. به طوری که در غلظت یادشده، عدد تومای متناظر با شروع حباب تا 70% به تعویق افتاد و در نتیجه برای اعداد تومای بالاتر از 12.8، حباب‌های ناشی از کاویتاسیون در مقایسه با آب برای این غلظت کاملا حذف شدند. همچنین نتایج بخش تجربی نشان داد با شکست مولکولی، تاثیر مواد پلیمری بر ضریب هد، بازده، شروع حباب‌ها و حجم حباب-های ناشی از کاویتاسیون تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
پمپ سانتریفیوژ؛ محلول های پلیمری ویسکوالاستیک؛ کاویتاسیون، آنالیز حباب
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است