بهینه‌سازی سیستم‌های قدرت و حرارت به کمک الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب‌تاب
کد مقاله : 1023-ISME
نویسندگان:
علی رضا شفیعی سروستانی *1، محمد جواد محمود ابادی2
1کرمان سیرجان دانشگاه صنعتی سیرجان دانشکده مهندسی مکانیک
2کرمان- سیرجان -دانشیار دانشگاه صنعتی سیرجان-
چکیده مقاله:
در دهه‌های اخیر، همزمان با طرح مسائل بهینه‌سازی، روش‌های جدید بهینه‌سازی نیز ابداع شده ‌اند. این روش‌ها، به گونه‌ای طراحی شده‌ اندکه توانایی حل مسائل با ابعاد بزرگ و تعداد متغیر‌های زیاد را دارند. در سیستم‌های حرارتی بزرگ که دارای متغیرهای طراحی زیادی ‌اند روش‌های بهینه‌سازی ریاضی معمولی کارآمد نیستند. بنابراین، می‌توان از تجزیه و تحلیل اقتصادی و اگزرژی برای کمک به بهینه‌سازی در این سیستم‌ها استفاده‌ کرد. نوشتار حاضر به مدل‌سازی ترمودینامیکی، اقتصادی و محیطی یک نیروگاه با توان تولیدی ۳۰MW و ۱۴ Kg⁄s بخار اشباع در فشار ۲۰bar پرداخته ‌است. در متون علمی، مدل‌سازی چنین سیستمی معروف به مسئله CGAM است. به منظور بهینه‌سازی مذکور از الگوریتم کرم شب‌تاب استفاده شده ‌است تا هزینه کل کاهش و راندمان افزایش یابد. اثرات پارامترهای مهم مانند نسبت هم‌ارزی، انتشار و هزینه واحد سوخت بر روی اگزرژی و اقتصاد سیستم مورد مطالعه قرارگرفته و نهایتاً در غالب نمودارهای پارتوفرانت نشان داده شده ‌است.
کلیدواژه ها:
مسئله CGAM، الگوریتم کرم شب‌تاب، نمودار پارتوفرانت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است