تاثیر کنترل فعال دنباله بر کاهش نیروی پسا وارده به جسمی با صفحه پسین عمودی در جریان آشفته
کد مقاله : 1022-ISME
نویسندگان:
رامین فرزدی *1، مجید بازارگان2
1دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2ریاست دانشکده مکانیک/ ذانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده مقاله:
حدود نیمی از سوخت مصرفی خودروهای سنگین صرف غلبه بر نیروهای آیرودینامیکی می شود. هر تغییر که منجر به بهبود عملکرد آیرودینامیکی این نوع خودرو شود، می تواند سبب کاهش قابل ملاحظه در میزان سوخت مصرفی گردد. از آن جا که شکل هندسی انتهای خودروهای سنکین همانند صفحه ای عمودی است، پژوهش حاضر با هدف کاهش نیروی پسا بر روی صفحه تخت که عمود بر مسیر جریان قرار گرفته است، انجام شد. در ابتدا نیروی پسا بر روی شکل های خاصی در جریان آشفته مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه از مکانیسم تعبیه جت سیال با آرایش ها قدرت های مختلف بهره گرفته شد. آرایش جت ها شامل سه طرح با چینش یکنواخت، تمرکز در مرکز صفحه و تمرکز در لبه ها بود که هر سه برای سرعت ها مختلف و دو طول مختلف جت مورد شبیه سازی قرار گرفتند. در انتها تمرکز جت ها بر روی لبه ها، عملکرد بهتری را برای کاهش پسا نشان می داد. مدلی که در آن تمرکز جت ها در لبه ها باشد و سرعت در جت میانی کم باشد و با حرکت به سمت لبه ها میزان آن افزایش پیدا کند به عنوان مدل ایده آل انتخاب شد. در این مدل با جت هایی به قطر 0.5 میلی متر می توان میزان کاهش ضریب پسا را به 5.7% و با جت هایی به قطر 2 میلی متر می توان این میزان را به 22% رساند.
کلیدواژه ها:
یروی پسا- جت سیال- آیرودینامیک خودرو- آرایش جت ها- جریان آشفته
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است