شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت در مبدل حرارتی لوله پوسته با بفل هلیکس
کد مقاله : 1021-ISME
نویسندگان:
رضا کریمی احمدی *، علیرضا زرآبادی، مجتبی هاشمی، حمید رضا نظیف
دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین،ایران
چکیده مقاله:
مبدل های حرارتی یکی از پر کاربرد ترین وسیله ها در صنعت می باشند زیرا که هر گونه نیاز به تبادل حرارت و یا انتقال گرما به وسیله مبدل ها صورت می پذیرد. به همین علت راندمان مبدل ها همواره موضوعی پر اهمیت بوده است. یکی از مسائل مهم در مبدل های حرارتی بررسی افت فشار و ضریب انتقال حرارت می باشد، بدین منظور نوع هندسه مبدل و نوع بفل های استفاده شده در آن و همچنین سیال عبوری از آن باید مشخص شوند. در این مطالعه از مبدل حرارتی لوله پوسته ای با بفل مارپیچ با زاویه 40 درجه استفاده شده است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت و افت فشار در سمت سیال پوسته در درصدهای حجمی مختلف از نانوسیال در مبدل حرارتی می باشد. سرانجام برای دبی های حجمی مختلف از نانو سیال، بیشینه ضریب انتقال حرارت گزارش شده است و روند داده ها این نتیجه را بیان می کند که با افزایش درصد حجمی نانو سیال، میزان افت فشار کاهش می یابد. همچنین با افزایش دبی جرمی افت فشار با شدت بیشتری کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
مبدل حرارتی، بفل، راندمان، نانوسیال
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است