بررسی و مقایسه اثر نانوسیال انتقال حرارت اجباری در لوله پله دار و ساده
کد مقاله : 1018-ISME
نویسندگان:
امیرمسعود عباسزادگان *1، حسین احمدی دانش آشتیانی2، علی اصلاحچی3
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2گروه مکانیک ، فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3گروه مکانیک ، فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
چکیده مقاله:
در این مقاله عددی اثرافزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری فروسیال Fe3o4 در لوله ی پله دار،تحت شار حرارتی ثابت که دراطراف لوله قرار داده شده است ، نسبت به لوله ی مستقیم مدور مقایسه شده، جریان سیال که ارام انتخاب گردیده با حرکت در لوله و برخورد با پله های لوله ، لایه مرزی حرارتی را بر هم زده و این امر باعث افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی جریان سیال شده است.نتایج نشان می دهد که ایجاد پله در داخل لوله باعث افزایش اغتشاشات با جریان سیال در امتداد عرضی شده که در نهایت با ایجاد یک اختلاط خوب در جریان سبب می شود که پروفیل دما تخت تر و ضخامت لایه مرزی حرارتی کاهش بیاید که این امر منجر به افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی می گردد. لذا با افزایش 5 درصد حجمی نانو سیال شاهد بهینه سازی ضریب انتقال حرارت جابجایی به میزان 8/4 درصد در لوله پله دار نسبت به لوله ساده می گردد.
کلیدواژه ها:
انتقال حرارت جابجایی اجباری ، لوله پله دار ، شار حرارتی ثابت، لایه مرزی، نانوسیال
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است