تاثیر هیدروفویل بر کاهش تریم و افزایش بالا آمدگی شناور تندرو به روش عددی
کد مقاله : 1017-ISME
نویسندگان:
محمد صادقی *
کارشناس آزمایشگاه ملی شهدای خلیج فارس، تهران، ایران
چکیده مقاله:
بشر همواره در رویای افزایش سرعت کارهای روزمره بوده و هست. علوم جدید و تکنولوژی های روز ، این نیاز بشر را تا حدودی فراهم کرده اند. اما هرگونه تغییراتی می تواند اثرات نامطلوبی نیز داشته باشد. در حوزه دریایی نیز محققین دنبال روشهایی هستند که سرعت جابجایی شناورها را افزایش دهند. ولی این افزایش سرعت باعث اثرات نامطلوبی بر عملکرد و دریامانی شناورها می گردد. شناور جسمی دارای شش درجه آزادی است و افزایش سرعت سبب تاثیر گذاری بر حرکات هیو و پیچ آن می گردد. با افزایش سرعت پیشروی دامنه حرکات هیو و پیچ می یابد. تا کنون روشهای متعددی برای کاهش این حرکات ارایه شده است. دراین تحقیق بناست که با استفاده از هیدروفویل فویل برروی بدنه شناور فریدزما که شناوری منشوری با زاویه خیز ثابت است، به بررسی تاثیر این سطح کنترلی بر کاهش حرکات پیچ و هیو شناور تندرو پرداخته شود. برای این تحقیق از روش دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزار STAR CCM استفاده شده است. آزمایش در 4 سرعت پیشروی انجام شده و نتایج حاکی از تاثیر مطلوب تی فویل بر کاهش حرکات هیو و پیچ شناور تندرو است.
کلیدواژه ها:
شناورتندرو-کاهش تریم-افزایش بالا آمدگی-هیدرو فویل-دینامیک سیالات محاسباتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است