بررسی عددی اثر موانع بر روی انتقال حرارت جابجایی جریان مغشوش در داخل کانال شیب‌دار
کد مقاله : 1014-ISME
نویسندگان:
کوروش حسن زاده1، محسن پیرمحمدی *2
1دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
2دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
چکیده مقاله:
در این پژوهش اثر موانع بر روی انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان مغشوش هوا در داخل کانال شیب‌دار به صورت عددی مطالعه شد. برای این منظور یک کانال شیب‌دار با دو مانع به صورت دوبعدی و با استفاده از نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی گردید. مدل توسعه داده شده با یک مدل عددی دیگر مقایسه و اعتبار سنجی آن انجام شد. سپس تأثیر پارامترهایی نظیر عدد رینولدز جریان، ارتفاع موانع، آرایش و فاصله موانع از یکدیگر و شیب کانال بر روی عدد ناسلت متوسط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر بر روی عدد ناسلت مربوط به عدد رینولدز جریان می‌باشد. به طوری که با افزایش عدد رینولدز، عدد ناسلت متوسط با شیب چشمگیری افزایش می‌یابد. همچنین آرایش و فاصله موانع از یکدیگر نیز بر روی عدد ناسلت توسط اثر قابل توجهی دارد. به طوری که عدد ناسلت متوسط در حالتی که موانع بر روی دو دیوار مقابل هم قرار گیرند، نسبت به حالتی که موانع در یک سمت دیوار قرار داشته باشند، بزرگتر بود. برخلاف عدد رینولدز و هندسه موانع، شیب کانال کمترین تأثیر را بر روی عدد ناسلت متوسط جریان داشت.
کلیدواژه ها:
کانال شیب‌دار، جریان مغشوش، مانع، عدد ناسلت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است