آنالیز دینامیکی فونداسیون دستگاه پتک ضربه‌ای و طراحی تکیه‌گاه فعال آن
کد مقاله : 1013-ISME
نویسندگان:
محمد داودی *1، فرزاد چراغپور سماواتی2
1گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد پردیس، پردیس، ایران
2گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، تهران، ایران
چکیده مقاله:
پرسهای ضربه‌ای و چکشهای سقوطی دسته مهمی از ماشین‌ابزارهای شکل‌دهی هستند که فرآیند شکل‌دهی قطعه‌کار را با مکانیزم‌های ضربه‌ای به انجام می‌رسانند. باتوجه به بزرگی نیروهای ضربه‌ای در این ماشین‌ها، طراحی درست فونداسیون و سازوکارهای جانبی در بستر دستگاه، برای تحمل این نیروها یکی از مراحل کلیدی در فاز طراحی دستگاه و همچنین در فاز نصب ماشین است. در این مقاله، با بررسی بارهای دینامیکی تولید شده در سیکل کاری یک پتک ضربه‌ای، به طراحی یک سیستم تکیه‌گاهی مناسب پرداخته شده است. برای این منظور نوع مشهوری از چکشهای سقوطی، از کمپانی لاسکو آلمان، که در یکی از مجموعه‌های صنعتی کشور مورد استفاده است، بعنوان مثال موردی انتخاب شده و مشخصات فنی آن شبیه‌سازی گردیده است. عملکرد مکانیکی کوبه و بدنه چکش در یک سیکل عملکردی توسط نرم‌افزار انسیس شبیه‌سازی‌شده و با تعیین میزان جابجایی، سرعت و شتاب حاصل شده در بستر دستگاه به طراحی فنربندی مناسب جهت تحمل نیروهای ضربه‌ای پرداخته‌شده‌است. نتایج حاصل از طراحی با مشخصات فنی فنربندی پیشنهادی کمپانی سازنده برای نصب دستگاه تطابق داده شده و بدین ترتیب صحت روند محاسبات تایید گردیده است.
کلیدواژه ها:
طراحی فونداسیون ماشین آلات – فرکانس طبیعی – ضربه – انسیس – طراحی و تحلیل فنر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است