بررسی عددی تاثیر میزان هماتوکریت بر روی تنش برشی وارد بر دیواره آنوریسم آئورت شکمی
کد مقاله : 1012-ISME
نویسندگان:
رضا پیرخوش قیافه *1، سید اسماعیل رضوی2
1دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی مکانیک / دانشجو
2استاد/ دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
بررسی سیالات در داخل بدن چه در حالت فیزیولوژیکی سالم و چه بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسیله اساسی بررسی تاثیر گذاری بیماری های مختلف بر فرد دارای آنوریسم آئورت شکمی است. این بیماری ها ممکن است باعث تغییر در هماتوکریت شود و این تغییر هماتوکریت باعث پارگی پیش از رسیدن به تنش تسلیم رگ شود.خون در این بررسی به عنوان سیال غیرنیوتونی در نظر گرفته می شود تا بتوان معادلات مربوط به سیال غیرنیوتونی متغییر با هماتوکریت خون را مورد بررسی قرار دهد. برای ورودی و خروجی از داده های استخراج شده ازاطلاعات واقعی بیماران بر اساس سرعت پالسی برای ورودی و فشار سیستول و دیاستول برای خروجی استفاده شده است.. برای حل از روش شبیه سازی عددی توسط نرم افزار کامسول در حالت همبستگی سیال و جامد (FSI) استفاده شده است.این کد نرم افزاری از روش گالرکین برای جداسازی معادلات استفاده می کند. هماتوکریت با افزایش باعث افزایش تنش برشی در بیشنه سرعت می شود و امکان پارگی را افزایش می دهد. هماتوکریت‌های متفاوت تاثیر زیادی را بر روی تنش وارد بر دیواره جامد ندارد. برای اعتبار سنجی داده‌ها از اطلاعات مقالات مشابه به صورت کیفی استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
سیال غیرنیوتونی ،مدل کیسون ،آنوریسم آئورت شکمی، هماتوکریت خون
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است