بررسی اثر پنجره چند جداره بر اتلافات گرمایی یک ساختمان تجاری اداری
کد مقاله : 1009-ISME
نویسندگان:
مرجان دهنوی *1، مجتبی ماموریان2
1گروه مکانیک و مواد دانشکده صنایع و مواد دانشگاه صنعتی سجاد مشهد ایران
2گروه مکانیک و مواد دانشکده صنایع و مواد دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
چکیده مقاله:
با توجه به کاهش سوختهای فسیلی درسطح جهان، هدر رفتن و از بین بردن انرژی به طور وسیع در سطح کلان شهرها به عنوان یکی از دغدغههای اصلی شهر نشینی مطرح می شود. این امر سبب شده تا انسان بهدنبال روش هایی در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و تاثیر گذاری کمتر بر محیط زیست باشد. سالیانه معادل 1042 میلیون بشکه نفت خام در بخشهای مختلف درکشور مصرف میشود که از این میزان41% در بخش غیرساختمان به مصرف میرسد. بنا بر چشم انداز 20 ساله، تا سال 1404 باید به سالیانه10 % کاهش مصرف انرژی برسیم، در حالیکه سرانه ی مصرف انرژی در کشور ما سالیانه 5/4 % در حال افزایش است.
هدف از این مقاله بررسی تاثیرات ضخامت پنجرهها در ساختمان با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه ، چگونگی تابش خورشید و نوع معماری میباشد.بدین منظور ابتدا یک ساختمان الگو مطابق با استاندار های روز دنیا و مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ،جهت شبیه سازی تعریف شد.آنالیز وبررسی چندین عامل موثر در عملکرد حرارتی پنجره به صورت همزمان دارای پیچیدگی هایی است ولی با تکیه بر نرم افزارهای شبیه سازی انرژی مطرح در دنیا که توانایی تحلیل رفتار حرارتی ساعت به ساعت انواع متغییرها را در شرایط آب و هوایی متفاوت دارند ، می توان به اطلاعات دقیقتری دست یافت.برای فهم بیشتر این مصرف انرژی برای شهر مشهد در نرم افزار شبیه سازی انرژی دیزاین بیلدر تحلیل شد.
کلیدواژه ها:
سوخت فسیلی، مصرف انرژی، ضخامت پنجره، اقلیم منطقه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است