بررسی اثر اندازه بر خمش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سه با استفاده از تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر
کد مقاله : 1000-ISME (R2)
نویسندگان:
مجید اسکندری شهرکی *1، محمود شریعتی2، محمدرضا زمانی3، محسن حیدری بنی4، جعفر اسکندری جم5، محسن زارع تبار6
1دانشجوی دکتری، مهندسی هوافضا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
3استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
4دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
6دانشجوی کارشناسی ارشد- مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران
چکیده مقاله:
در این تحقیق، سعی بر آن است که با استفاده از تئوری کوپل تنش اصلاح شده، مشخصه های خمش و ارتعاشات نانو صفحه مرتبه سه مستطیلی با شرایط تکیه گاهی ساده مطالعه شود. برای در نظر گرفتن آثار مقیاس کوچک از تئوری کوپل تنش اصلاح شده که تنها دارای یک پارامتر مقیاس طول استفاده شده است. در تئوری کوپل تنش اصلاح شده، چگالی انر‍ژی کرنشی تابعی از مولفه های تانسور کرنش،تانسور انحناء، تانسور تنش و قسمت متقارن تانسور تنش کوپل می باشد. بعد از به دست آوردن انرژی کرنشی،جنبشی و کار خارجی و قرار دادن آنها در معادله اصل همیلتن، معادلات اصلی و کمکی نانو صفحه به دست آورده می شود. سپس با جایگذاری شرایط مرزی و نیرویی در معادلات حاکم به بررسی خمش و ارتعاشات نانو صفحه مرتبه سوم مستطیلی به ضخامت h با تکیه گاه ساده در اطراف میپردازیم. روش حل نیز روش ناویر می باشد. روش حل نیز روش ناویر می باشد.
کلیدواژه ها:
تئوری تنش کوپل اصلاح شده، نانو صفحه مرتبه سه، روش حل ناویر، خمش، ارتعاشات
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است