حمایت‌کنندگان دانشگاهی
دانشگاه سمنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی